Privacy beleid

De Noordelijke Rentmeesters B.V. vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De Noordelijke Rentmeesters B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit houdt onder andere in dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid);
 • verwerking van persoonsgegevens zo beperkt mogelijk houden;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • uw rechten omtrent persoonsgegevens kennen en uw rechten respecteren.

 

De Noordelijke Rentmeesters B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid of wilt weten welke gegevens wij van u bewaren kan dit via de contactgegevens onder aan dit privacy beleid.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door De Noordelijke Rentmeesters B.V. verwerkt met als doelstellingen: het uitvoeren van uw opdracht, communicatie over de opdracht.

De grondslag voor de verwerking is de overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Noordelijke Rentmeesters B.V. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens en/of gevoelige gegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer + nummer id-bewijs;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • inhoudelijke informatie:

Voor de administratie van ondernemingen geldt een wettelijke bewaarplicht tot zeven jaar na einde boekjaar en voor informatie inzake bedrijfsmatige onroerende zaken een bewaarplicht tot negen jaar na einde boekjaar. Wij bewaren de (persoons)gegevens betreffende uw opdracht tot zeven respectievelijk negen jaar na einde boekjaar zodat wij u kunnen helpen bij het voldoen aan deze wettelijke verplichting. Na afloop van deze termijnen vernietigen wij het betreffende dossier. Voor de wwft-identificatie (kopie-id-bewijs) en informatie betreffende een eventuele wwft-melding geldt een wettelijke bewaarplicht tot vijf jaar na het einde van de opdracht respectievelijk de melding.  Na afloop van deze termijn vernietigen wij deze gegevens. Wij bewaren de factuurgegevens in onze administratie tot zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de factuur is opgemaakt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door De Noordelijke Rentmeesters B.V. verwerkt met als doelstellingen het uitvoeren van de overeenkomst, communicatie over de overeenkomst en administratie.

 

De grondslag voor de verwerking is onze overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Noordelijke Rentmeesters B.V. de volgende persoonsgegevens gegevens van u verwerken:

 • naam;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door De Noordelijke Rentmeesters B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van onze overeenkomst en de daarbij behorende garantietermijn. Na afloop van de overeenkomst bewaren wij de factuurgegevens in onze financiële administratie tot zeven jaar na einde boekjaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en stagiairs

Persoonsgegevens van medewerkers en stagiairs worden door De Noordelijke Rentmeesters B.V. verwerkt met als doelstelling het uitvoeren van de arbeids- of stageovereenkomst.

 

Grondslag voor de verwerking is de arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Noordelijke Rentmeesters B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • kopie id-bewijs;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • salarisgegevens;
 • bankrekeningnummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door De Noordelijke Rentmeesters B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat u een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie tot zeven jaar na einde boekjaar.

 

Bewaartermijn

De Noordelijke Rentmeesters B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Delen met derden

De Noordelijke Rentmeesters B.V. verkoopt uw gegevens nooit. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden: de uitvoering van onze afspraken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Alleen op uw verzoek en/of na uw toestemming verstrekken wij gegevens aan derden zoals de uw accountants- of administratiekantoor, de Belastingdienst, banken, financiële tussenpersonen, notarissen, advocaten.

 

Website: functionele cookies

De website van De Noordelijke Rentmeesters B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy.  Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

 

Links

Op de website van De Noordelijke Rentmeesters B.V. staan (mogelijk) een aantal links naar websites van andere organisaties. Deze websites vallen niet onder onze verantwoordelijkheid en/of regie en wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens en raden u  aan het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

 

Beveiliging

De Noordelijke Rentmeesters B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals:

 • alle personen die namens De Noordelijke Rentmeesters B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij hanteren een gebruikersnaam en –wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • papieren dossiers worden bewaard op de kantooradressen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen;
 • back-up van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • periodiek testen en evalueren van alle maatregelen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan alstublieft contact met ons op via de contactgegevens onder aan dit privacy beleid.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben, voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren bijvoorbeeld in het kader van de (WwFT). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de hiervoor bedoelde verzoeken. Als wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit privacy beleid. Wij voeren aanpassingen in uw persoonsgegevens zo snel mogelijk door. Tijdens afwezigheid of vakantie kunt u de gegevens helaas niet inzien of laten wijzigen.

 

Klachten

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij er samen niet uitkomen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen

Dit is de versie van 23 mei 2018 van het privacy beleid van De Noordelijke Rentmeesters B.V. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wij adviseren u regelmatig te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd in dit privacy beleid.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacy beleid vragen of opmerkingen heeft of van uw rechten inzake uw gegevens gebruik wilt maken, wilt u dan contact met ons opnemen?

 

Contactgegevens

De Noordelijke Rentmeesters B.V., Kleine Zilverreiger 12, 9648 DH Wildervank, info@noordelijkerentmeesters.nl, 0598 – 39 39 90, Kvk 05085169