-------------

Bemiddeling bij aan- en verkoop

Bij aan- en verkoop van onroerend goed, en met name van landelijk onroerend goed, is specifieke kennis vereist. Kennis van de markt, prijsontwikkelingen, wet- en regelgeving, productie- en toeslagrechten, en ga zo maar door.

De Noordelijke Rentmeesters beschikken over ruime ervaring in de vastgoedsector en zijn goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Wij zijn u dan ook graag van dienst bij de aan- en/of verkoop van uw onroerend goed. De Noordelijke Rentmeesters streven altijd naar en vertrouwensrelatie met hun opdrachtgevers, om op die manier datgene te kunnen doen dat op dat moment het beste is voor haar opdrachtgevers.


Wij besteden dan ook veel tijd aan het inventariseren van de wensen en verlangens van onze opdrachtgevers.

Vanzelfsprekend wordt de vertrouwensrelatie versterkt door te werken met heldere, duidelijke afspraken en tussentijdse rapportage.

Op deze wijze zijn wij actief op de agrarische en de niet-agrarische grondmarkt. De Noordelijke Rentmeesters bemiddelen onder meer bij aan- en verkoop van complete landbouwbedrijven en van losse percelen landbouwgrond, melkquotum en suikerbietenquotum. Verder bemiddelen wij bij verkoop van uw agrarische onroerende zaken voor woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en recreatie. Ook hebben wij ruime ervaring in de verkoop van verpachte landerijen. Wij voeren hierbij, in nauw overleg met u, de onderhandelingen en staan u met raad en daad terzijde. Wij zorgen ook hier voor heldere duidelijke overeenkomsten en contracten en zullen zorgen voor zoveel mogelijk waarborgen en garanties.

-------------

Beheer van Landelijk onroerend goed 

Van oudsher zijn rentmeesters degenen die het beheer verzorgen van landelijk vastgoed. In de loop der jaren zijn de activiteiten van de rentmeester echter veel breder geworden.

De Noordelijke Rentmeesters zijn u nog steeds graag van dienst bij het beheer van uw landelijk vastgoed. Onder beheer wordt verstaan een veelheid van activiteiten gericht op de exploitatie en/of instandhouding van het aan de rentmeester toevertrouwde onroerend goed. Dat onroerend goed kan los land zijn, een landbouwbedrijf, maar ook een landgoed.

Onder beheersactiviteiten wordt onder andere verstaan het in gebruik geven van de onroerende zaak aan derden door verhuren, verpachten, uitgifte in bruikleen of anderszins, regelmatig overleg voeren met pachters en erfpachters, het opstellen van beheersplannen, het behartigen van de belangen van de opdrachtgever inzake onder andere landinrichtingsplannen, plannen op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening, andere wet- en regelgeving, het verzorgen van administratie, het incasseren van pacht en huur, het bijhouden en doorvoeren wijzigingen in de hoogte van de pachtsom, enz. enz.

Momenteel verzorgen wij beheerswerkzaamheden voor kerken, particulieren en bedrijfsmatige opdrachtgevers.

Al deze werkzaamheden worden doorgaans verricht op basis van een vaste, langjarige opdracht, met als doel en gevolg een duurzame vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.

-------------

Pachtzaken

 

De rechten en plichten van pachters en verpachters zijn voor velen nogal eens onduidelijk. Pachtwetgeving is ingewikkeld. Gezien de belangen ontstaan er nogal eens conflicten tussen partijen. 

Hierbij kunt u denken aan geschillen over de hoogte van de pachtsom, het onderhoud van het gepachte, het voorkeursrecht van de pachter, pachtovername en verdeling van melk-, en suikerquota.

De Noordelijke Rentmeesters zijn zeer goed thuis in het pachtrecht en hebben ruime ervaring in het oplossen, behandelen en adviseren bij dergelijke conflicten.

-------------

Onteigeningsbegeleiding

De Noordelijke Rentmeesters hebben ruime ervaring in de begeleiding bij onteigeningszaken en de minnelijke verwerving van gronden daar aan voorafgaand.   

 

 

Het is verstandig vanaf het eerste moment dat een overheidsinstantie aanklopt om grond te verwerven voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg, bedrijventerrein, woonwijk en wat dies meer zij, deskundige hulp in te roepen. In nagenoeg alle gevallen kent de kopende partij hiervoor een tegemoetkoming in de kosten (normaliter 100% van de gemaakte kosten van deskundige bijstand door de Noordelijke Rentmeesters).

Deskundige begeleiding door de Noordelijke Rentmeesters verzekert u er van dat u het onderste uit de kan krijgt!

 

Heeft u vragen over onteigening? Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters!

-------------

Bedrijfsverplaatsing

Door de onttrekking van agrarische grond voor onder andere natuurontwikkeling, infrastructuur en stadsuitbreiding is een groeiend aantal agrarische bedrijven genoodzaakt om zijn bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.

Tevens besluit een aantal ondernemers om, vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie, zelf vrijwillig te verplaatsen.

 

De Noordelijke Rentmeesters hebben een heldere visie op het verplaatsingsproces en weten wat de knelpunten van het proces kunnen zijn. In samenspraak met u stellen wij een verplaatsingsplan op waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de financiële, juridische en fiscale zaken, maar ook met de persoonlijke aspecten.

-------------

Bedrijfsbeeindiging

Geen bedrijfsopvolger? Veranderende grondprijzen, dalende inkomsten, toeslagrechten, Mest- en andere regelgeving, zomaar een aantal aspecten waar de agrarische ondernemer vandaag de dag mee wordt geconfronteerd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer ondernemers overwegen om hun onderneming te staken.

De Noordelijke Rentmeesters beseffen als geen ander dat deze beslissing niet eenvoudig is en kunnen u helpen om een weloverwogen besluit te nemen.

Indien u beëindiging van uw bedrijf overweegt, is het raadzaam om tijdig vrijblijvend contact op te nemen met de Noordelijke Rentmeesters. Op basis van gedegen opleiding en jarenlange ervaring met persoonlijke aandacht en betrokkenheid kunnen wij u optimaal begeleiden.

Het complete dienstenpakket bij bedrijfsbeëindiging bestaat (onder andere) uit een waardebepaling van het bedrijf met een specificatie van de fiscaal belaste en onbelaste elementen; Advisering omtrent de fiscale aspecten van bedrijfsstaking (in samenspraak met uw accountant); Informatieverstrekking van het lokale aanbod; Bemiddelen bij de verkoop van het agrarisch onroerend goed en de agrarische productierechten; Bemiddelen bij de aankoop van een vervangend woonhuis; Advisering omtrent de financiële planning bij bedrijfsstaking, (in samenspraak met uw accountant). Tevens hebben wij goede relaties met diverse banken en estateplanners.

Kortom, de Noordelijke Rentmeesters hebben alles in huis om het gehele beëindigingsproces te begeleiden vanaf de eerste waardebepaling tot en met de overdracht van het vervangende woonhuis.

-------------

Taxaties

Voor alle soorten taxatie’s in het landelijk gebied kunt u bij de Noordelijke Rentmeesters B.V. terecht.

De taxateurs van de Noordelijke Rentmeesters B.V. zijn gecertificeerd door de stichting VastgoedCert.

De Noordelijke Rentmeesters kunnen onder andere worden ingeschakeld voor taxatie voor:
– Financiering
– Bedrijfsovername
– Aangifte successie
– Minnelijke taxatie (met de belastingdienst)
– Planschade/nadeelcompensatie
– Aan-, en verkoopadvisering
– Waardebepaling ten behoeve van verdeling van boedels