visual1_0_0.png

Beheer van Landelijk onroerend goed

Van oudsher zijn rentmeesters degenen die het beheer verzorgen van landelijk vastgoed. In de loop der jaren zijn de activiteiten van de rentmeester echter veel breder geworden.

De Noordelijke Rentmeesters zijn u nog steeds graag van dienst bij het beheer van uw landelijk vastgoed. Onder beheer wordt verstaan een veelheid van activiteiten gericht op de exploitatie en/of instandhouding van het aan de rentmeester toevertrouwde onroerend goed. Dat onroerend goed kan los land zijn, een landbouwbedrijf, maar ook een landgoed.

Onder beheersactiviteiten wordt onder andere verstaan het in gebruik geven van de onroerende zaak aan derden door verhuren, verpachten, uitgifte in bruikleen of anderszins, regelmatig overleg voeren met pachters en erfpachters, het opstellen van beheersplannen, het behartigen van de belangen van de opdrachtgever inzake onder andere landinrichtingsplannen, plannen op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening, andere wet- en regelgeving, het verzorgen van administratie, het incasseren van pacht en huur, het bijhouden en doorvoeren wijzigingen in de hoogte van de pachtsom, enz. enz.

Momenteel verzorgen wij beheerswerkzaamheden voor kerken, particulieren en bedrijfsmatige opdrachtgevers.

Al deze werkzaamheden worden doorgaans verricht op basis van een vaste, langjarige opdracht, met als doel en gevolg een duurzame vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.